Proef- en diplomazwemmen A+B
Proefzwemmen Diplomazwemmen
   
   
Woensdag 10 maart Zaterdag 13 maart
Woensdag 21 april Zaterdag 24 april
Woensdag 23 juni Zaterdag 26 juni
Woensdag 22 september Zaterdag 25 september