Proef- en diplomazwemmen A+B
Proefzwemmen Diplomazwemmen A + B
Onder de les Zaterdag 25 september
Zaterdag 6 november Zaterdag 13 november
Zaterdag 15 januari Zaterdag 22 januari
Zaterdag 5 maart Zaterdag 12 maart
Zaterdag 16 april Zaterdag 23 april
Zaterdag 28 mei Zaterdag 4 juni
Zaterdag 2 juli Zaterdag 9 juli