Proef- en diplomazwemmen A+B
Proefzwemmen Diplomazwemmen
   
Woensdag 11 maart Zaterdag 14 maart
Woensdag 13 mei Zaterdag 16 mei
Woensdag 24 juni Zaterdag 27 juni
Woensdag 23 september Zaterdag 26 september